Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Liljaskolan

Kommun

Vännäs

Utbildningsanordnare

Liljaskolan

Liljaskolan är Vännäs kommuns gymnasieskola. Den bedriver också vuxenutbildning och konferensverksamhet. På skolan studerar drygt 900 gymnasieelever från omkring 60 kommuner och tvåhundra vuxenstuderanden.

 

Liljaskolan erbjuder 10 nationella gymnasieprogram, populära tillval inom idrott, friluftsliv och äventyrssporter, räddningstjänst och akutsjukvård. Inom vuxenutbildningen finns bl. a. yrkesutbildningar med inriktning på transport, anläggningsmaskiner och vård.

 

En skola med traditioner

Skolan invigdes 1939 och fick då namnet Västerbottens läns Centrala Verkstadsskola, senare Centrala Verkstadsskolan. Vännäs kommun tog över skolan från Landstinget 1975. Namnbytet till Liljaskolan skedde 1971.

 

Vännäs kommun utsågs 1977 som en av orterna för dåvarande Skolöverstyrelsens försök med 3-åriga yrkesutbildningar. Hos oss innebar det satsningar inom transportteknik och grunden för vårt idag så stora fordonsprogram. Liljaskolan blev gymnasium 1 januari 1983.

 

Mycket positiv utveckling

Från 1990 fram till idag har antalet elever ökat från 200 till cirka 1.200. Vi är nu en komplett gymnasieskola med både yrkesförberedande och teoretiska program. Att en skola i Vännäs kommuns storlek kunnat nå denna utveckling måste betecknas som i det närmaste unikt.

 

Kommunal resultatenhet

Liljaskolan bedrivs som en s.k. kommunal resultatenhet. Det innebär att vi inte får några kommunala anslag, utan att vi istället lever på elevavgifterna från våra elevers hemkommuner. Kravet på oss är att verksamheten ska bära sig själv. Det ger oss stor frihet att ta besllut när de ryms inom våra ekonomiska ramar.

 

Elever från hela Sverige

För att detta system skall fungera så måste vår verksamhet vara så bra att skolan lockar ungdomar till sig. Det har vi hittills varit mycket lyckosamma med.

 

Huvuddelen av våra totalt 1.200 elever kommer från Umeåregionen. De sex kommuner som samverkar i denna organisation har sedan flera år tillbaka tillämpat frisök inom sin region.

 

Vi har dessutom elever från cirka 60 andra kommuner runt om i Sverige, och ofta kommer elever från våra nordiska grannländer. Endast var fjärde elev kommer från Vännäs kommun.

 

 

Några orsaker till våra framgångar

 

ARBTSLAG. Skolan är organiserad i arbetslag, en mindre grupp lärare ansvarar för utbildningen i en elevgrupp. Detta underlättar ämnesintegration och infärgning, samtidigit som eleverna får ökade möjligheter att uppleva utbildningen som en helhet. Dessutom får eleverna och lärarna bättre förutsättningar att lära känna varandra.

 

DECENTRALISERAD ORGANISATION. Arbetslagen är grunden i skolans strävan att sprida ansvar, beslut och kunskap nedåt i organisationen. Arbetslagen kan därför ta beslut i de flesta frågor som rör den dagliga verksamheten. Det krävs ofta snabba beslut i frågor som rör eleverna. Vår ambition är alltid att eleverna ska vara delaktiga i våra beslut. Deras erfarenheter av skolan ger oss ytterligare förslag på fortsatt utveckling.

 

ELEVHEM-MAT-HÄLSA-TRIVSEL. Vi kan ta emot långväga elever tack vare att skolan har eget internat med 64 rum, flera av dessa ingick tidigare i en konferensanläggning. Skolrestaurangen serverar frukost, lunch och middag. Elevkonsulent, kurator, skolsköterska och skolläkare arbetar alla med att du ska må bra, trivas i din klass, på din fritid och med ditt boende.

 

FÖRETAGSAM SKOLA. Vi uppmuntrar våra elever till egna initiativ, egna projekt och företagsamhet. De får till exempel själva planera studiebesök och resor, de genomför insamlingar till barnhem och de ordnar oftast själva sin arbetsplatsförlagda praktik. Våra elever deltar med stor framgång i Ung Företagsamhet, och redovisar kreativa Projektarbeten. Våra erfarenheter är att den skoltrötte eleven åter kan känna arbetsglädje när han eller hon får arbeta utifrån egna idéer och förutsättningar.

 

INTERNATIONALISERING. Ett normalt år åker 100-200 elever utomlands för att fördjupa sig inom sin utbildning. De elever som väljer att läsa språk gör alltid minst en resa till det land vars språk de läser. Flera av våra elever gör APU utomlands. Vi har praktikplatser bland annat på Tenneriffa, Kreta, Algarvekusten, och i London. Liljaskolan har utbyte med skolor i Italien, Ryssland, Lettland, Litauen, England och våra nordiska grannländer.

 

INDIVIDUALISERING. Vi tar hänsyn till och försöker alltid tillgodose våra elevers behov och önskemål. Det gäller bland annat vid pedagogiskt stöd och val av inriktningar och kurser. Därför har vi ofta små undervisningsgrupper och individuella scheman för alla våra gymnasieelever. Alla formar själv på något sätt sin egen utbildning.

 

MENTORSKAP. Alla elever får en mentor under sin tid hos oss. Mentorn är en lärare som ska vara ett stöd för eleven i de frågor och problem som kan uppstå under studietiden. Mentorn arbetar också för att skapa sammanhållning och utveckling i sin elevgrupp. Det är mentorn som i första hand är skolans kontaktperson mot hemmen.

 

MODERN TEKNIK. Vi investerar ständigt i förbättringar av elevernas arbetsmiljö, redskap, teknik och verktyg. Ambitionen är att de under sin utbildning ska arbeta under likvärdiga förhållanden som råder inom ledande företag och organisationer på elevernas framtida arbetsmarknad.

 

PROFILERINGAR - 8 X 300 POÄNG. Många elever väljer att kombinera studierna med träning på elitnivå inom någon av våra fem specialidrotter. Andra väljer något av IV-valspaketen Räddningstjänst, Natur och äventyr, eller Akutsjukvård med ambulanstjänst (Endast för elever på VO). Vår erfarenhet är att elever som får möjlighet att satsa på sitt stora intresse också lyckas bättre med sina studier.

 

SKOLA AKTIV I SAMHÄLLET. Våra elever gör många studiebesök, studieresor och utåtriktade aktiviteter. Vi samarbetar med mer är 300 företag både i närregionen och runt om i Sverige. Skolan har också samarbete med flera universitet och högskolor, vilket ger många av våra elever möjlighet att redan under gymnasietiden vara med på föreläsningar och laborationer hos dessa. Våra elever är också engagerade i olika sociala projekt bland funktionshindrade, på äldreboenden och utländska barnhem.

 

SMÅ UNDERVISNINGSGRUPPER. Vi anser att det är ytterst meningsfullt att satsa stora resurser på att försöka hålla klasserna rimligt stora. En normal undervisningsgrupp hos oss består därför av 16-20 elever. Ofta färre! Det ger våra elever mer tid att fråga läraren, samtidigt som vi får ökad arbetsro.

 

UTBILDNINGAR SOM LEDER TILL ARBETE. Våra elever är efterfrågade på arbetsmarknaden. Huvuddelen av de elever som inte väljer att studera vidare har arbete en kort tid efter slutförd skolgång. Det ser vi som det kanske bästa beviset på att skolan ger en kvalitativt hög utbildning. Och vi vill förbättra resultatet ytterligare. Vi har därför som kanske den första gymnasieskolan i landet inrättat en tjänst för samordning Skola - Arbetsliv, med syfte att utveckla ungdomarnas kontakter med lämpliga arbetsgivare.

 

VÅRA VISIONER. Vår vision är att ge våra elever bästa möjliga grund för att möte framtidens krav och möjligheter. Vi arbetar därför ständigt med att förbättra skolan. I arbetet med lokala styrdokument och skolans utvecklingsprojekt tar vi alltid med våra elever, de tillför alltid viktiga erfarenheter och ser ofta nya möjligheter. Där ett sätt för eleverna och för oss som arbetar på Liljaskolan att tillsammans skapa vår framtida utbildning!

 

Utbildningar

Kontaktuppgifter