Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Masterutbildning Huskonstruktion 120 hp, KTH, Stockholm

Utbildningspresentation

Masterutbildning Huskonstruktion 120 hp, KTH, Stockholm

Jobbet och framtiden

Det föreligger ett stort behov av välutbildade ingenjörer inom husbyggnadsområdet som har en helhetssyn på byggnaden som tekniskt system, dvs. har kunskap och förmåga att projektera och bygga bostäder och arbetsplatser där byggnaden med dess stomme, klimatskal och installationer samverkar på ett tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt.

Varje år sker stora investeringar i byggnader och anläggningar som påverkar den byggda miljön under lång tid framöver och ca 40 % av energiflödet och materialflödet i Sverige är relaterad till bostäder och byggande. För att bygga ett uthålligt samhälle behövs särskilt goda kunskaper och färdigheter inom bland annat energi- och miljöområdet, relaterat till husbyggandet. Det är vår övertygelse att examinerade från mastersprogrammet Huskonstruktion på KTH kommer att ha en kompetens som långsiktigt kommer att var efterfrågad såväl nationellt som internationellt.
Målgrupp

Primär målgrupp är de studenter som antagits till civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad på KTH och valt inriktningen Huskonstruktion. Andra målgrupper är studenter med högskoleingenjörsexamen eller kandidatexamen inom husbyggnadsområdet. Även utländska studenter med motsvarande utbildningsbakgrund med intresse för ekologiskt hållbar utveckling, svenskt energisnålt byggande samt svenska språket och kulturen utgör en intressant målgrupp.

Utbildningen

Målet för masterutbildningen är att utbilda för arbetsmarknaden attraktiva husbyggnadsingenjörer med fördjupade kunskaper såväl inom området bärande konstruktioner som inom området byggnads- och installationsteknik. Efter genomgången utbildning skall de studerande ha en helhetssyn på huset som tekniskt system. Utbildningen ska utformas så att den förbereder för ett yrkesliv som projektör, entreprenör eller förvaltare.
Kurser

Obligatoriska kurser:

Byggkonstruktion, fk 7,5 hp
Betongbyggnad 7,5 hp
Stål- och träbyggnad 7,5 hp
Installationsteknik, fk 7,5 hp
Akustik och brand 7,5 hp
Byggnadsmaterial, fk 7,5 hp
Byggnadsteknik, fk 7,5 hp
Vetenskapsteori och forskningsmetodik 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser, minst 15 hp av dessa:

Structural Dynamics 7,5 hp
Foundation Engineering 7,5 hp
Finite Element Analysis in Design 7,5 hp
Numerisk modellering och simulering 7,5 hp
Inomhusklimat och skyddsventilation 7,5 hp
Installationsteknik, simuleringar 7,5 hp
Byggskador 7,5 hp
Environmental Assessment of Buildings 7,5 hp
Projektledning och kommunikation 7,5 hp