Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Masterprogram i mångfaldsstudier, 120 hp, Uppsala Universitet

Utbildare/skola

Uppsala Universitet

Kommun(er)

Uppsala

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Masterprogram i mångfaldsstudier, 120 hp, Uppsala Universitet

Programmet vänder sig till personer som på olika sätt vill arbeta med frågor som rör mångfald, ett område som blivit allt viktigare inom både Sverige och EU. Inom en lång rad organisationer och myndigheter både inom offentlig och privat sektor finns ett ökande behov av handläggare, konsulter, administrativ personal, lärare m m som arbetar med jämställdhet, etnisk mångfald, funktionshinder etc. Studenter från detta program blir speciellt lämpade för att arbeta med mångfaldsfrågor som kräver både teoretiska och praktiska kunskaper på området.

Innehåll

Masterprogrammet i mångfaldsstudier omfattar 120 hp. Programmet är tvåårigt och leder till masterexamen i mångfaldsstudier. Observera att det inte leder till magisterexamen efter ett år.

I programmet ingår sex kurser som är obligatoriska för studenterna i mångfaldsstudier. Dessa ges av Centrum för genusvetenskap och Centrum för multietnisk forskning tillsammans. De i programmet ingående obligatoriska kurser är:
- Mångfaldens dimensioner. Introduktion, 7,5 hp
- Mångfald: Identitet och identitetspolitik, 7,5 hp
- Genusteori, 7,5 hp
- Etnicitet och politik, 7,5 hp
- Representationer av mångfald, 7,5 hp
- Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp.

Dessutom ingår en uppsats/självständigt arbete med inriktning på mångfaldsstudier på 45 hp.

Förutom de obligatoriska sex kurserna väljs fyra bland historisk-filosofiska fakultetens samt samhällsvetenskapliga fakultetens kursutbud eller bland relevanta kurser som ges lokalt, nationellt eller internationellt. Inom programmet kan du också välja att göra verksamhetsförlagd utbildning under fem veckor. Kurserna väljs i samråd med ansvarig lärare. Sammanlagt inrymmer programmet alltså 10 kurser (75 hp) plus en uppsats/självständigt arbete (45 hp).

När du läst programmet ska du som student ha uppnått följande mål:
- fördjupade teoretiska kunskaper om olika sätt att se på och definiera mångfald, främst vad gäller kön/genus och ras/etnicitet

- övergripande kunskaper om den roll som mångfald har spelat historiskt i samhällsutvecklingen i såväl Sverige som andra länder

- teoretiska och praktiska kunskaper om den roll mångfaldsperspektiv och olika diskurser om mångfald spelar inom olika samhällssfärer som arbetsmarknad, utbildningssystem, politik, näringsliv, etc.

- förmåga att praktiskt kunna tillämpa och omsätta kunskaper om mångfald inom yrkesutövning och på olika arbetsplatser, till exempel i form av mångfalds- och jämlikhetsplaner, allmänna policyfrågor, värdegrundsfrågor, verksamhetsplanering, måldokument etc.

- färdigheter och kunskaper erforderliga för anställningar där arbetsuppgifterna inkluderar behandling av mångfaldsfrågor

- förmåga att självständigt genomföra en avancerad vetenskaplig undersökning inom huvudområdet.