Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Historikerprogrammet, kandidatprogram 180hp, Uppsala Universitet

Utbildare/skola

Uppsala Universitet

Kommun(er)

Uppsala

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Historikerprogrammet, kandidatprogram 180hp, Uppsala Universitet

Historikerprogrammet vänder sig till dig som vill förstå såväl det förflutna som samtiden. Historiska perspektiv ger bland annat möjlighet att analysera uppkomsten och utvecklingen av sådant vi idag tar för givet, och att förstå attityder och kulturer som skiljer sig från dagens. Genom utbildningen får du en bred uppsättning verktyg för att undersöka samhällsfenomen av de mest skilda slag.

Oavsett vilket yrkesområde du vill profilera dig mot utvecklar du under utbildningen viktiga och användbara färdigheter, inte minst kreativitet och kritisk förmåga. Vidare kommer du att få lära dig att skriva klart och tillgängligt även om komplicerade problem på ett intresseväckande och övertygande sätt.

Innehåll

Programmet börjar med en gemensam introduktionskurs i historiska studier som ger behörighet till fortsättningskurser i de tre ämnena ekonomisk historia, historia samt idé- och lärdomshistoria. Därefter väljer du de historiska påbyggnadskurser du vill läsa, och därigenom vilka slags analyser du vill bli särskilt skicklig på. Vid sidan av de historiska studierna väljer du två av terminerna fritt: till exempel språk, en praktikperiod och verktygskurser, eller att studera vid ett utländskt universitet. Genom dessa val skapar du din speciella utbildningsprofil.

Introduktionsterminen ges gemensamt av de tre institutionerna ekonomisk-historiska institutionen, historiska institutionen och institutionen för idé- och lärdomshistoria och ger behörighet till alla tre ämnens B-nivå. Termin två och tre läses B-nivån i ekonomisk historia, historia eller idé- och lärdomshistoria. Tre terminers studier inom programmet ger behörighet till C-nivån i samtliga tre ämnen. Därutöver ingår två terminers valfria ämnesstudier varav helst en vid ett utländskt lärosäte. De valfria ämnesstudierna kan också rymma praktik och verktygskurser.

Kunskapsmål

Studenten skall:
- tillägna sig en bred historisk kunskap om och förståelse för kulturer, attityder och samhällen som skiljer sig från dagens,
- tillägna sig goda kunskaper och utveckla en fördjupad förståelse om varför dagens samhällen, kulturer och ekonomiska och politiska system ser ut som de gör,
- skaffa sig en god förståelse för såväl kontinuitet som förändringsprocesser i flera olika tidsskalor, där samspelet mellan aktör och struktur alltid är i fokus.

Färdighetsmål

Studenten skall
- lära sig att kreativt formulera problem och frågor,
- skaffa sig förmåga att sätta aktuella frågor och problem i ett större sammanhang,
- lära sig att kritiskt värdera och tillämpa många olika typer av vetenskapliga metoder,
- skaffa sig förmåga att genomföra ingående analyser av texter och kunna bedöma olika källors värde - källkritik,
- lära sig att organisera, systematisera och överblicka mycket stora och komplexa materialsamlingar,
- öva upp sin förmåga att skriva argumenterande texter på ett lättillgängligt och klargörande sätt,
- öva upp sina färdigheter i muntlig framställning, bland annat genom att lära sig presentera saklig och väl underbyggd kritik.

En kandidatexamen från programmet ger behörighet till masterprogrammen i alla de tre ingående ämnena.