Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp, Göteborgs Universitet

Utbildare/skola

Göteborgs universitet

Kommun(er)

Göteborg

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp, Göteborgs Universitet

Arbetsterapeutprogrammet leder fram till en akademisk yrkesexamen och är grund för legitimation som arbetsterapeut efter ansökan hos Socialstyrelsen.

Genom arbetsterapeutprogrammet skaffar du dig en bred kunskapsbas och förberedelse för fortsatt utbildning på avancerad nivå och forskarnivå.

Arbetsterapeuter arbetar med förebyggande insatser samt med habilitering och rehabilitering inom många olika områden i samhället. Åtgärderna omfattar barn, ungdomar, vuxna och äldre som har hälso- och/eller aktivitetsproblem som begränsar eller hotar att begränsa deras möjligheter till delaktighet i dagligt liv. Kreativitet och problemlösning är viktiga förutsättningar i arbetet. En legitimerad arbetsterapeut ska utifrån ett etiskt förhållningssätt och i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet i samråd med klient/patient kunna ansvara för arbetsterapeutiska utredningar, fastställa mål för och genomföra arbetsterapeutiska åtgärder, dokumentera samt utvärdera och följa upp åtgärderna.

Huvudområdet genom hela utbildningen är arbetsterapi, dess teoretiska grund samt kliniska/praktiska tillämpning. Första året fokuseras på förhållandet mellan aktivitet och hälsa, miljöns påverkan på människors aktivitet och folkhälsoproblem i samhället.

Andra året förmedlar kunskaper för att identifiera, analysera och bedöma aktivitetsförmåga, grunder för arbetsterapeutisk intervention samt kunskaper att möjliggöra delaktighet och självbestämmande.

Tredje året ligger fokus på arbetsterapeutisk intervention samt på ett självständigt vetenskapligt arbete. Studenter får tidigt kontakt med yrkesutövningen inom olika verksamhetsfält. Samverkan sker med yrkesfältet för att integrera praktiska och teoretiska moment i utbildningen. Handledning vid verksamhetsförlagd utbildning sker i samarbete med yrkesverksamma arbetsterapeuter och forskare.

Utöver huvudområdet arbetsterapi ingår i programmet kurser i anatomi och fysiologi 15 hp, medicinska ämnen 15 hp, samt samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen 20 hp.

Arbetsterapeutprogrammet är planerat för studier på helfart. Det organiseras i avgränsade kurser, som bygger på varandra. Arbetsformerna utgörs av handledda självstudier, grupparbeten, seminarier, föreläsningar och färdighetsträning i syfte att utveckla ett kritiskt tänkande hos studenten och en beredskap att självständigt utveckla kunskap. Inom programmet finns möjlighet till internationellt utbyte av kurser. Studentinflytande sker genom kursvärderingar, uppföljning av dessa samt genom kursutvecklingskonferenser.

Verksamhetsförlagd utbildning, som totalt uppgår till 22 veckor, förläggs inom Västra Götalandsregionen.