Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Socionomprogrammet, 210 hp, Göteborgs universitet

Utbildare/skola

Göteborgs universitet

Kommun(er)

Göteborg

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Socionomprogrammet, 210 hp, Göteborgs universitet

I socionomprogrammet ingår också social omsorg och socialpedagogik. Du får en professionell yrkeskompetens och en bred bas som ger behörighet för yrket och för fortsatta studier med möjlighet till en professionell och akademisk kompetensutveckling.

Genom socionomprogrammet får du en akademisk yrkesutbildning i socialt arbete.

Arbetsområden

Yrkesområdet socialt arbete är brett och innebär i de flesta fall ett nära samarbete med människor i utsatta situationer. Socialt arbete kan vara behandlings- eller omsorgsinriktat men det kan också vara förebyggande. De flesta socionomer är kommunalt eller statligt anställda men även företag och organisationer behöver socionomer för olika arbetsuppgifter som då i allmänhet är av ledande, administrativ eller planerande karaktär. Som socionom arbetar du med individer, familjer eller grupper inom individ-, och familjeomsorg, äldre- och handikappomsorg. Kuratorer har ofta socionomexamen och arbetar då inom arbetsområdena skola och sjukvård, missbruksvård eller med barn och ungdomar på institution.

Innehåll

Programmet löper under sju terminer. Termin 1-6 är på grundnivå och termin 7 på avancerad nivå. Under termin 1-2 får du generella och grundläggande kunskaper om professionens och ämnets hela fält på individ-, grupp- och samhällsnivå. Dessutom introduceras grundläggande teoretiska begrepp och frågeställningar.

Under termin 3-5 problematiserar du kunskap som du fått tidigare samtidigt som du övar förmågan till observation, reflektion och analys i fokuseringskurser och i ett vetenskapligt arbete i anslutning till fältförlagda studier. Under den handledda studiepraktiken tillämpar du de centrala handlingsperspektiv som du fått presenterat och analyserat utifrån olika teoretiska perspektiv. Termin 6 innehåller ett självständigt vetenskapligt arbete inom ett för socialt arbete centralt område. Under termin 7 problematiserar, analyserar och reflekterar du över såväl teorier och metoder som ditt egna professionella förhållningssättet.

Studierna bedrivs på heltid. Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbeten, tillämpningsövningar, projektarbeten/uppsatsarbeten, handledning, seminarier och fältförlagda studier. Självstudier utgör en central del av studierna. Dina egna erfarenheter tillvaratas i undervisningen och du får träning i ett aktivt kunskapssökande och ett kritiskt tänkande.

Under hela utbildningen står den personliga och professionella utvecklingen i fokus. Studierna utformas så att den möjliggör en kontinuerlig reflektion och diskussion av egna värderingar, attityder och förhållningssätt i relation till yrkesetiska överväganden och den framtida yrkesrollen.

Under utbildningen finns möjligheter att bedriva studier och göra praktik utomlands. Institutionen har ett stort internationellt kontaktnät och deltar i olika samarbets- och utbytesprogram.