Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, Göteborgs universitet

Utbildare/skola

Göteborgs universitet

Kommun(er)

Göteborg

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, Göteborgs universitet

Utbildningen består av teoretiska och verksamhetsförlagda studier som leder till kandidatexamen och till legitimation som sjuksköterska. Huvudområdet omvårdnad är sjuksköterskans ansvar och specialitet vilket innefattar både vetenskapliga kunskaper och patientnära arbete.

Utbildningen utgår från en humanistisk människosyn och innefattar kunskap om människan, hennes utveckling, hälsa och välbefinnande i samband med födelse, ohälsa, lidande och död.

För att sjuksköterskan ska kunna utöva sitt yrke krävs att kunskaper och färdigheter i omvårdnad kombineras med kunskaper i andra ämnen t. ex. medicinsk vetenskap, samhälls- och beteendevetenskap. I utbildningen ingår ledarskap och förbättringsarbete som syftar till att stärka den blivande sjuksköterskans roll som ledare i vårdarbetet.

Utbildningen ger en bred kompetens för yrket och för fortsatt professionell och akademisk kompetensutveckling. Utbildningen syftar till att utbilda sjuksköterskor som är väl förberedda att medverka i dagens och morgondagens hälso- och sjukvårdande arbete såväl i ett nationellt som internationellt perspektiv. Det finns möjlighet att bedriva delar av den verksamhetsförlagda utbildningen utomlands.

Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifterna kan vara mycket skiftande och omfatta alla åldrar.

Du kan arbeta inom kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och slutenvård samt andra verksamheter som t. ex. läkemedelsindustrin. Du arbetar för att främja den enskilda människans möjlighet att leva ett meningsfullt liv i enlighet med sina behov trots sjukdom, lidande och fuktionshinder.

Att främja hälsa och förebygga sjukdom och ohälsa utifrån människans individuella möjligheter och behov är grunden i den legitimerade sjuksköterskans arbete.

Under utbildningens första år ingår kurserna Introduktion till omvårdnad (7,5 hp), Söka, värdera och kommunicera kunskap i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad (7,5 hp), Humanbiologi I (15 hp), Humanbiologi II (7,5 hp), Metoder i omvårdnadsarbete (7,5 hp), Symtom och tecken på ohälsa (15 hp).

Under andra året ingår kurserna Omvårdnad vid sympton och tecken på ohälsa (30 hp), Omgivning, hälsa och ohälsa (30 hp).

Tredje året innefattar kurserna Vetenskaplig metod (7,5 hp), Ledarskap och lärande (15 hp), Valbar kurs (7,5 hp) Klinisk omvårdnad (15 hp), Examensarbete för kandidat i omvårdnad (15 hp).

Studierna bedrivs på helfart. Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbete, seminarier, fältstudier och metodövningar. Vid verksamhetsförlagd utbildning kan placering ske utanför Göteborg vilket kan medföra ökade kostnader för dig.

Sjuksköterskeprogrammets lokala profil utgår från den patientnära forskning som bedrivs vid institutionen. Processorienterad handledning ingår som en arbetsform i sjuksköterskeprogrammet.