Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram, 180 hp, Göteborgs Universitet

Utbildare/skola

Göteborgs universitet

Kommun(er)

Göteborg

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram, 180 hp, Göteborgs Universitet

Miljövetenskap är en ung vetenskap som behandlar människans påverkan på naturen, kulturföremål och vår hälsa. Miljövetenskap handlar om möjligheter och hot för vår gemensamma framtid på jordklotet. Som miljövetare kan du arbeta med miljövård i företag, kommuner, länsstyrelser och på Naturvårdsverket med naturresursfrågor, markplanering, naturskydd, mark- och vattenvård, skogsvård och jordbruksspridning, kretsloppshantering, avfallshantering, livscykelanalyser, miljöledning eller miljökonsekvensanalyser. Rådgivning samt forskning och undervisning är andra arbetsområden.

Inom miljövetenskapligt program med naturvetenskaplig inriktning får du undersöka miljöproblemens orsaker, förlopp och effekter samt studera och utveckla åtgärder för att förebygga och återställa miljöskador. Det miljövetenskapliga programmet är tvärvetenskapligt med starkt fäste i naturvetenskap men med kopplingar till bland annat teknik och samhällsvetenskap.

Innehåll

I programmet läser du kurser i miljövetenskap, grundläggande naturvetenskap och valfria kurser i andra ämnesområden. Du inleder med en grundkurs i miljövetenskap, tillsammans med studenter från det samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet. Sedan följer en grundkurs i kemi för att öka kunskapen om hur olika kemiska föreningar uppträder i miljön. Termin två läser du en fortsättningskurs i miljövetenskap som tar upp olika naturresursers utnyttjande och samhällets hantering av miljöproblem samt en grundkurs i ekologi.

Under andra årets studier väljer du profilämne inom de traditionella ämnena biologi, fysik, geologi eller kemi vilket kompletterar din miljövetenskapliga kunskap och gör det möjligt för dig att läsa fördjupningskurser inom t ex naturvårdsbiologi, miljöfysik, miljögeologi, ekotoxikologi eller miljökemi. Termin fyra läser du miljövetenskaplig metodkurs som tar upp hur man planerar och genomför miljövetenskapliga undersökningar. Den avslutas med den andra fortsättningskursen i miljövetenskap som tar upp föroreningars spridning och effekter på biologiska system.

År tre läser du någon av de tjugotal fördjupningskurser som vi erbjuder för din specialisering. Du kan också välja bland cirka tio övriga miljövetenskapliga kurser som syftar till att bredda din miljövetenskapliga kompetens ytterligare. Du avslutar med ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

Alla kurser kan läsas fristående eller som del av programmet. Fil kand-programmet i miljövetenskap skapar en bred baskunskap i miljövetenskap med fördjupning inom visst område. Ytterligare specialisering på avancerad nivå ges inom de olika masterprogrammen i miljövetenskap.

Du som söker detta program erbjuds att läsa introduktionskurser i kemi och matematik om vardera 1,5 hp. Kurserna ges parallellt under v.33-34, sommaren 2010.