Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Audionomprogrammet, 180 hp, Göteborgs Universitet

Utbildare/skola

Göteborgs universitet

Kommun(er)

Göteborg

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Audionomprogrammet, 180 hp, Göteborgs Universitet

Audiologi är läran om hörsel. Det innebär att du får kunskaper om hörselns och kommunikationens betydelse i ett socialt samspel. Allt fler människor har besvär med hörseln i takt med att befolkningen blir allt äldre. Man beräknar att mer än en miljon har hörselnedsättning i Sverige. En viktig del inom audiologin är därför också folkhälsoarbete. Däri ingår kunskap om förebyggande insatser inom teknik, akustik och akustiska miljöer.

Arbetsområden

Som audionom arbetar du såväl i offentlig som privat verksamhet med att självständigt göra audiologiska utredningar och bedömningar av hörselnedsättningar. Du arbetar med människor i olika åldrar och inom habilitering och rehabilitering provar du ut hörapparat inklusive olika hörselhjälpmedel samt tränar hörtaktik och kommunikation, enskilt såväl som i grupp. Ett terapeutiskt bemötande och pedagogiskt förhållningssätt är viktiga beståndsdelar i arbetet som audionom. Du har oftast också en nära kontakt med andra professioner. Inom utbildningen förenas skilda humanvetenskapliga och naturvetenskapliga domäner för audiologiämnets specifika kunskapsområde.

Innehåll

Audiologi studeras utifrån en bas för helhetssyn inom ämnes- och yrkesområdet och fördjupningen sker utifrån vetenskaplig teori och metod. Den teoretiska utbildningen bedrivs inom huvudområdet audiologi (90 hp) och därutöver introduktionskurs (3 hp); teknik (inkl ma och fy), signalbehandling och akustik, grundkurser (25,5 hp); psykologi (24 hp); kurser i lingvistik och fonetik (22,5 hp) samt medicin (15 hp). Den kliniska utbildningen omfattar 24 hp och ingår i huvudområdet. Utbildningen genomförs i samverkan mellan utbildning, yrkesverksamhet och forskning.

Forskningsförberedande inslag återkommer kontinuerligt och under termin sex skriver du ett självständigt projektarbete (kandidatuppsats i audiologi, 15 hp). Undervisningsformerna varierar med hänsyn till olika sätt att lära och till vad som ska läras, vilket innebär en blandning av föreläsningar, seminarier, praktik och självstudier. Studentaktiverande pedagogik utgör ett stort inslag inom undervisningen. På vissa kurser och kursmoment ges möjlighet till flexibelt lärande genom nätbaserad utbildning och förutsätter att du har tillgång till dator och nätuppkoppling. Litteraturen är på svenska och engelska.

Vidare studier

Audionomprogrammet är en akademisk yrkesutbildning som leder till audionomexamen. Programmet utgör grund för legitimation som audionom. Programmets kurser ligger även till grund för en generell examen på kandidatnivå och förbereder för fortsatt utbildning på avancerad nivå (magisterprogram i audiologi 60 hp) och forskarnivå.

Programmet startar nästa gång hösten 2011.