Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Apotekarprogrammet 300 hp, Uppsala Universitet, Uppsala

Utbildare/skola

Uppsala Universitet

Kommun(er)

Uppsala

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Apotekarprogrammet 300 hp, Uppsala Universitet, Uppsala

Innehåll

Apotekarprogrammet omfattar fem års studier inklusive sex månaders verksamhetsförlagd utbildning (praktik) på apotek. All teoretisk undervisning sker huvudsakligen vid Biomedicinskt Centrum (BMC) där de farmaceutiska institutionerna finns. Praktikterminen är vanligtvis förlagd till övriga landet.

Termin 1
Läkemedelsutveckling och användning 7,5 hp ger ett perspektiv på läkemedelsutveckling och användning genom förståelse av vetenskaplig metodik, säkerhetsaspekter och kliniska prövningar, samt klargör samspel mellan industri, vård och universitet i läkemedelsutvecklingsprocessen.

Matematik och statistik för läkemedels­området 7,5 hp ger kunskap om matematisk och statistisk behandling av mätdata.

Allmän farmaceutisk kemi 7,5 hp behandlar grundläggande teorier och lagar som styr materiens struktur och deras tillämpning inom kemin, främst inom läkemedelsområdet.

Analytisk farmaceutisk kemi 7,5 hp
behandlar grundläggande principer och metodik avseende jämviktslära, separationstekniker, spektroskopi och elektroanalytisk kemi.

Termin 2
Organisk kemi med inriktning mot
läkemedel 12 hp betonar de delar av den organiska kemin som är av betydelse för läkemedlens framställning och kemiska reaktioner.

Farmaceutisk biokemi 9 hp behandlar cellernas kemiska uppbyggnad och ämnesomsättning med hänsyn till förhållandena hos människan.

Biofysikalisk kemi 9 hp ger kunskaper att mäta, kvantifiera och förstå egenskaper hos kemiska system, främst inom läkemedelsområdet.
Termin 3
Molekylärgenetik 7,5 hp behandlar den moderna genetiken, molekylärbiologin och gentekniken, hur arvet medverkar i uppkomsten av sjukdomar och hur dessa behandlas.

Mikrobiologi och immunologi 10,5 hp behandlar grundläggande aspekter på bakteriers och virus tillväxt samt utveckling av nya infektionsläkemedel, samt hur immunförsvaret fungerar.

Fysiologi 12 hp behandlar de olika organens normala funktioner och regleringsmekanismer.

Termin 4
Farmakologi 16,5 hp ger kunskaper om läkemedels verkan på organismen och deras praktiska användning vid behandling av sjukdomar.

Läkemedelskemi 6 hp behandlar förståelsen av sambandet mellan läkemedlens kemiska struktur och effekt i organismen.

Toxikologi, läkemedelsmetabolism och säkerhetsvärdering 7,5 hp behandlar de skadliga verkningar som läkemedel och närstående ämnen kan framkalla på levande organismer, samt ger kännedom om toxisk riskbedömning och säkerhetsvärdering.

Termin 5
Bioanalytisk kemi 7,5 hp ger kunskaper i aktuell metodik för analys av läkemedel och närbesläktade ämnen i biologiskt material, samt kunskaper i att bedöma, modifiera och utveckla analysmetoder.

Farmakognosi 7,5 hp behandlar naturprodukter som används som läkemedel eller till framställning av läkemedel.

Läkemedelssyntes 7,5 hp behandlar organisk-kemisk syntesstrategi och syntesmetodik, organisk-kemisk litteratur och ger experimentell färdighet i organisk synteskemi.

Farmakokinetik 10,5 hp (läses även termin 6) behandlar läkemedlens upptag och omsättning i levande organismer samt faktorer som påverkar dessa processer.

Termin 6
Farmaceutisk fysikalisk kemi 7,5 hp behandlar samband mellan struktur och funktion hos läkemedelssystemet och ger kunskaper om stabilitet och löslighet hos olika läkemedelsformer.

Galenisk farmaci 16,5 hp behandlar utformning, framställning och kontroll av bruksfärdiga läkemedel.

Farmaceutisk bioteknologi 3 hp ger kunskaper om industriell framställning av låg- och högmolekylära substanser och vilka kvalitetskrav som ställs på framställda läkemedel.

Termin 7
Farmakoterapi 7,5 hp behandlar läkemedelsterapins anpassning till bland annat ålder och sjukdom, samt ger kunskap om de vanligaste sjukdomarna och deras behandling.

Produkt- och processanalytisk kemi 6 hp ger kunskaper om analytiska kemiska problemställningar vid produkt- och processanalys inom det farmaceutiska området.

Farmakoepidemiologi och farmakoekonomi 10,5 hp behandlar bl a läkemedelsanvändningens fördelning bland befolkningen, sjukdomsmått, samhällets ekonomiska ramar samt orientering i de vanligaste sjukdomarna.

Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav 6 hp ger kunskap om och förståelse för de regelverk som styr utveckling, framställning och distribution av läkemedel.

Termin 8 och 9
Fördjupningskurser och fördjupningsprojektet ger ökade kunskaper och nära kontakt med aktuell forskning inom området.

Termin 10
Tillämpad apoteksfarmaci med författningar innebär obligatorisk verksamhetsförlagd utbildning (praktik) sex månader på apotek. Praktikterminen är vanligtvis förlagd till apotek i övriga landet.

Jobb

Apotekarexamen ger kompetens för arbetsledande befattningar inom läkemedelsindustrin, apoteksväsendet samt inom enskild och offentlig verksamhet. Apotekarutbildningen ger en god inblick i vetenskaplig arbetsmetodik genom den nionde terminens specialstudier. Det är av speciellt värde i utvecklings- och forskningsarbete inom läkemedelsområdet.